Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ
ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի  Արարատ համայնք
ՀՀ, Արարատի մարզ, ք.Արարատ, 060-88-55-55, ararat.municipality@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
11 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 2074-Ա

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության  «Քաղաքացիականօրենսգրքի»188-րդհոդվածիպահանջներով, ինչպեսնա և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 18.05.2006թ.<<Պետական կամ համայնքային հողամասերում գտնվող ինքնակամ կառույցների նկատմամբ պետության կամ համայնքներիսեփականությանիրավունքիպետականգրանցմանկարգըհաստատելումասին>>731–Նև  Հայաստանի   Հանրապետության   Կառավարության  18.05.2006թ. <<Ինքնակամկառույցներիօրինականացմանկարգըհաստատելումասին>> թիվ912-Նորոշումներիդրույթներովևհաշվիառնելով,որԱրարատհամայնքիսեփականությունհանդիսացող0,03386համակերեսովհողամասումինքնակամկառուցված95.2քմընդհանուրմակերեսով բնակելիտունը, 8.96քմծածկըև 3.6քմպարիսպըընդգրկվածչէհամայնքայիննշանակությանքաղաքաշինականհամալիրծրագրերիգոտում, կառույցըպահպանելըչիխախտումայլանձանցիրավունքներըևօրենքովպահպանվողշահերը, վտանգչիսպառնումքաղաքացիներիկյանքինուառողջությանը,այնկառուցվածչէՀայաստանիՀանրապետության<<Հողայինօրենսգրքի>> 60-րդհոդվածովսահմանվածհողամասերիվրա,ինչպեսնաևինժեներատրանսպորտայինօբյեկտներիօտարմանկամանվտանգությանգոտիներում,կառուցվածչէքաղաքաշինականնորմերիևկանոններիէականխախտումներովևչիառաջացնումհարկադիրսերվիտուտպահանջելուիրավունք.

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

1.Արարատ համայնքիսեփականությունհանդիսացողԱրարատյանզանգված 5 հասցեիհարակիցմասումգտնվող0,03386համակերեսովբնակավայրերիբնակելիկառուցապատմանհողամասումինքնակամկառուցված95.2քմընդհանուրմակերեսով բնակելիտան,8.96քմծածկիև 3.6քմպարսպի  նկատմամբճանաչելԱրարատհամայնքիսեփականությանիրավունքը:

2.Վերընշվածինքնակամկառուցվածշինություններըճանաչելօրինական`համաձայնսույնորոշմանը կից, օրինականճանաչվածկառույցիևդրանովզբաղեցվածուպահպանմանևսպասարկմանհամարառանձնացվածհողամասիհատակագծերի (չափագրմանտվյալներիմուտքագրմանծածկագիր2023KPUYHX):

3.Օրինականճանաչվածանշարժգույքին՝95.2քմընդհանուրմակերեսով բնակելիտան,8.96քմծածկիև 3.6քմպարսպիևդրանցովզբաղեցված, պահպանմանևսպասարկմանհամարառանձնացված0,03386համակերեսովհողամասինտրամադրելհասցե,Արարատհամայնքք.Արարատ,Արարատյանզանգված5/12 հասցետրամադրելումասին՝որոշմանծածկագիր030025KFC3RK/:

4.Նշվածշինություններըևդրանցովզբաղեցված,պահպանմանևսպասարկմանհամարառանձնացված0,03495համակերեսովհողատարածքըգնմաննախապատվությանիրավունքով,ուղղակիվաճառքիկարգովառաջարկելկառույցն  իրականացնողանձին`ԱշոտԱղվանիՍարգսյանին: 

5.ՀայաստանիՀանրապետությանԿառավարության  18.05.2006թ.թիվ  912–Նորոշման4-րդև35-րդկետերով սահմանվածկարգիևարժեքներիհամաձայն`

ա/բնակելիտան  օտարման  գին  սահմանել        95.2քմ x 4266դրամ=406 124դրամ 

 բ/ ծածկիօտարմանգինսահմանել               8.96քմx2844դրամ  =25 483դրամ

գ/պարսպիօտարմանգինսահմանել                     3.6քմx2844դրամ  =10 239դրամ

 գ/ հողի  օտարման  գին  սահմանել                 338.6քմx1878դրամ =635 891 դրամ

 

                                                                                                  ընդամենը` 1 077 737դրամ

6.ՀայաստանիՀանրապետությանԿառավարության  18.05.2006թ.թիվ 912-Նորոշման35.1 կետիհամաձայնսահմանվածչափերովձևավորվածվաճառքիգնինհավելվումենտվյալմիավորինկատմամբմինչևօտարումըպետությանկամհամայնքիանվամբգույքայինիրավունքներիպետականգրանցմանհամարիրականացվածվճարները`ընդամենը  26 000դրամ: 

 7.ԱշոտԱղվանիՍարգսյանիկողմից 15 աշխատանքայինօրվաընթացքումգնմաննախապատվությանառաջարկըչընդունելուկա գնմաննախապատվությանառաջարկնընդունելուցհետո30-օրյաժամկետումօրինականացվածկառույցիևդրահամարսահմանվածկարգովառանձնացվածհողամասիվաճառքիգներըչվճարելուդեպքում5 աշխատանքային  օրվաընթացքումկրկիններկայացնելգրավորառաջարկությունանշարժգույքըվարձակալելուվերաբերյալ:Վարձակալությանիրավունքիցևսհրաժարվելուդեպքումայնտնօրինել18.05.2006թ. թիվ  912-Ն որոշման37-րդկետովսահմանվածկարգով:   

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                            Ա. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

 

11 դեկտեմբերի 2023 թ.
ք. Արարատ